Watch Bara no sretsu (1969) | Putlocker Movies HD

Bara no sretsu (1969)

posted by admin, July 1, 2015 @ 1:04 am
184306

Movie: Bara no sretsu

  • Director: Toshio Matsumoto
  • Stars: Pt, Osamu Ogasawara, Toyosaburo Uchiyama, Don Madrid, Emiko Azuma, Yoshio Tsuchiya, Koichi Nakamura, Chieko Kobayashi, Shotaro Akiyama, Kiyoshi Awazu, Toshiya Fujita, Masato Hara, Shinno Ikehata, Yoshihiro Kat, Hsei Komatsu
  • Release Date: September 13, 1969
  • Run Time: 107 min
  • Genre: Drama

The trials and tribulations of Eddie and other transvestites in Japan.

Leave a Reply