Watch Fukufukusou no Fukuchan (2014) | Putlocker Movies HD

Fukufukusou no Fukuchan (2014)

posted by admin, August 1, 2015 @ 4:37 pm
201570

Movie: Fukufukusou no Fukuchan

  • Director: Yosuke Fujita
  • Stars: Yoshiyoshi Arakawa, Kanji Furutachi, Kami Hiraiwa, Asato Iida, Toshiyuki Kitami, Mei Kurokawa, Asami Mizukawa, Tateto Serizawa, Kimie Shingyji, Kazumasa Taguchi, Yki Tokunaga, Maho Yamada, Takeshi Yamamoto, Miyuki shima
  • Release Date: July 03, 2014
  • Run Time: 110 min
  • Genre: Comedy

32-year-old Tatsuo Fukuda, nickname \”Fuku-chan\” (Miyuki Oshima), is a painter who lives in a run-down apartment complex called Fukufuku Flats. He has been a resident ever since he moved to …

Leave a Reply