Watch Rupan sansei: Babiron no gon densetsu (1985) | Putlocker Movies HD

Rupan sansei: Babiron no gon densetsu (1985)

posted by admin, May 10, 2016 @ 12:32 pm
209505

Movie: Rupan sansei: Babiron no gon densetsu

  • Director:
  • Stars: Maki Carousel, Keiko Han, Fumi Hirano, Makio Inoue, Asaki Katusei, Naoko Kawai, Takur Kitagawa, Kiyoshi Kobayashi, Eiko Masuyama, Gor Naya, Ken’ichi Ogata, Chikao Ohtsuka, Saeko Shimazu, Toki Shiozawa, Noboru Taguchi
  • Release Date: July 13, 1985
  • Run Time: 1h 40min
  • Genre: Animation, Action, Adventure, Comedy, Crime, Fantasy, Mystery, Sci-Fi

Lupin squares off with two criminal families and Inspector Zenigata\’s new female patrol to track down a hoard of biblical-era treasure.

Leave a Reply