Watch Shazai no ohsama (2013) | Putlocker Movies HD

Shazai no ohsama (2013)

posted by admin, June 23, 2015 @ 11:24 pm
168332

Movie: Shazai no ohsama

  • Director: Nobuo Mizuta
  • Stars: Sadao Abe, Mao Inoue, Yutaka Takenouchi, Masaki Okada, Machiko Ono, Yoshiyoshi Arakawa, Tokio Emoto, Gaku Hamada, Mari Hamada, Tetsuhiro Ikeda, Ry Iwamatsu, Hideyuki Kasahara, Haruna Kawaguchi, Kazushige Komatsu, Sei Matobu
  • Release Date: September 28, 2013
  • Run Time: 138 min
  • Genre: Comedy

Ryoro Kurojima (Sadao Abe) is the director of a Tokyo apology center. His job is to teach others how to apologize. Ryoro Kurojima solves problems by using his apology techniques on anything from simple arbitration to a national crisis.

Leave a Reply