Watch Tosei-nin Retsuden (1969) | Putlocker Movies HD

Tosei-nin Retsuden (1969)

posted by admin, January 19, 2016 @ 2:50 am
206570

Movie: Tosei-nin Retsuden

  • Director: Shigehiro Ozawa
  • Stars: Kji Tsuruta, Tatsuo End, Sumiko Fuji, Hiroshi Hasegawa, Akira Hirasawa, Yoshinobu Hirose, Kiyoshi Hitomi, Ry Ikebe, Michiyo Kogure, Asao Koike, Keiko Kojima, Keishiro Kojima, Ryz Maekawa, Kumi Mizuno, Kinji Nakamura
  • Release Date: December 30, 1969
  • Run Time:
  • Genre:

A member of a yakuza crime family avenges the death of her leader.

Leave a Reply